Förskolebarns hälsa i fokus i ny studie

2013-04-12

I Sverige är föräldrar oerhört medvetna om vikten av deras barns hälsa och försöker göra allt för att barnen skall må bra. Trots detta är den faktiska kunskapen om förskolebarns psykiska hälsa skamligt dålig enligt Kungliga Vetenskapsakademiens kunskapsöversikt. Och denna brist på kunskap gör det svårt att möta behoven.

 

Den kunskap som finns idag om barns och ungas hälsa i Sverige handlar framför allt om skolbarn och tonåringar. Därför gjorde Forskningsråden en gemensam utlysning för att förbättra kunskapsläget. Anna Sarkadis forskargrupp vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, vid Uppsala universitet, var en av åtta som fick dela på programanslagen om cirka 30 miljoner kronor per projekt.

 

– Föräldrar tar del av en massa idéer och trender på nätet och blir ibland helt osäkra på vilka råd eller åsikter som de ska lyssna till. Samtidigt visar undersökningar att beteenden som att ruska, skaka eller hugga tag i barnet ökar bland stressade småbarnsföräldrar, säger Anna Sarkadi specialistläkare i socialmedicin.

 

Det krävs en hel by för att fostra barn

Anna Sarkadi brinner för idén att man genom samhällsinsatser kan förhindra att brister i föräldra-barn- relationen går i arv. Hon tror också att ”det krävs en by för att fostra barn” och att det moderna samhällets utmaning är att på ett klokt sätt skapa denna ”by”.

 

Dagens småbarnsföräldrar är en stressad skara som känner av stora krav både från samhället och från sig själva. En del lever också under svåra sociala och ekonomiska förhållanden.

 

– Det är inte så konstigt när vanmakten slår till, men man vill inte ta hjälp, man vill klara allt själv. Det är synd, för där finns många famnar lediga, många pensionärer som gärna skulle ta en sväng med barnvagnen så föräldrarna till kolikbarnet kan sova en stund. Det är vad jag menar med byn.

 

Uppsala universitet startar nu studien ”Fokus barn och föräldrar”, för att undersöka barns och föräldrars hälsa och välmående. Studien är ett samarbete mellan Uppsala universitet, Uppsala kommun samt Barnhälsovården i Uppsala län och är planerad att pågå fram till 2017.

 

– I dagsläget kommer Uppsala kommuns barn att bjudas in till studien, men vi vill även att andra kommuner i länet deltar.

 

Photos.com
Photos.com

 

Så här görs urvalet till studien ”Fokus barn och föräldrar”?

De barnavårdscentraler som deltar i studien kommer att tillsammans med kallelsen till BVC-besöket för 3, 4 och 5 åringar, börja skicka ut formulär med frågor till föräldrar och en inbjudan till att vara med i studien. Om föräldrarna väljer att delta kommer de även att lämna ett formulär till barnets förskola eller motsvarande. För att få veta hur det går för barnen i studien kommer barnen följas upp under skoltiden i åk 3, 6 och 9. Anna och hennes forskargrupp hoppas på att totalt minst 17 000 barn kommer att ingå i studien under fyra år.

 

Och vad hoppas ni kunna påverka och åstadkomma med studien?

Stödbehov som upptäcks och kan åtgärdas med tidiga insatser före skolålder ger god effekt för barn som har beteendeproblem orsakade av miljö, relationer eller fysiologiska orsaker. Det kan gälla insatser för barnet och/eller för barnets föräldrar. I studien kommer föräldrar att erbjudas föräldrastöd i förskolorna via ett evidensbaserat föräldrastödsprogram.

 

– Först och främst vill vi kunna måla en bild av hur en svensk normalbefolkning av 3-5-åriga barn mår utifrån de mätningar vi gör. Därefter söker vi svaret på frågan om vilken kombination av föräldrastödsinsatser som har bäst effekt på barns psykiska hälsa på befolkningsnivå. Och eftersom studien även involverar förskolan och barnavårdscentralen kan, förhoppningsvis, en positiv effekt bli en ökad och bestående samverkan mellan dem även efter studien.

 

Alla behöver stöd i bland

Hon menar att föräldrar drar sig för att ta hjälp, särskilt av instanser som Socialtjänsten erbjuder, även om det gäller en öppen mottagning utan journaler.

 

– Man tycker inte att man behöver stöd, gillar inte ens ordet ”föräldrastöd”. De flesta föräldrar svarar att de vill träffa andra föräldrar i samma situation, som svar på frågan om vilket stöd de önskar i föräldraskapet. Därför är det viktigt att vägledning till föräldrar erbjuds nära barnets vardag av personer som föräldrar känner förtroende för och gärna med andra föräldrar som resurser. När väl föräldrar inser att det är skönt att få stöd ibland och att ALLA kan behöva det ibland så känns det lättare att ta del av det stöd som erbjuds, säger Anna Sarkadi.

 

Läs mer om studien ”Fokus barn och föräldrar” på Uppsala Universitets webbplats

 

Text Susanne Lj Westergren