11 August, 2020

För en friskare generation

Publicerad: 11 mars, 2013

Privat Medicin

Sömn, närmiljön, fysisk aktivitet, tv-tittande, sociala medier, kosten och samvaron påvekar våra barns vikt, hälsa och välmående. Vilka fler faktorer styr barnens levnadsvanor och ätbeteenden, och vad kan vi göra för att hjälpa barnen och ungdomarna att bli en friskare generation?

 

IFamily, är EU-projektet som sätter fokus på vilka vanor som styr våra och våra barns val och påverkar våra levnadsförhållanden. Det stora EU-projektet kring hälsofrämjande samhällsinsatser som startade 2007 går nu in i en ny fas 2013, och Sverige fortsätter att vara ett av de deltagande länderna.  I den första studien IDEFICS fann man att familjen spelar en nyckelroll i att hjälpa barnen, framför allt de under 10-år, att behålla en hälsosam vikt. Man såg att de barn som regelbundet äter tillsammans med familjen, har kul i en omhändertagande och stödjande hemmiljö och som har en känsla av välbefinnande, de minskar sin risk att få övervikt och fetma med 50 %.

 

– Några resultat som framkom var att risken för att bli överviktig är större ju mer tid barnen tillbringar framför TV’n, om barnet har egen TV på sitt rum och om de äter samtidigt som de tittar på TV. Även antal sömtimmar har ett samband med övervikt. Ju kortare tid barnen sover desto större risk för övervikt och fetma, berättar Lauren Lissner, professor vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet.

 

Även kombinationen av närmiljön och den fysisk aktivitet påverkar barnen. Har barnen tillgång till miljöer i sin närhet som stimulerar till fysiskaktivitet så uppmuntrar detta barnen till att vara just mer fysiskt aktiva. Det vill säga finns det bra cykel- och gångvägar, stimulerande skolgård och bra lekplatser då använder sig barnen mer av dessa.  Även andelen barr- och lövträd i närmiljön ger positiv påverkan på aktiviteterna. Och pojkar är i regel mer aktiva än flickor, men ju äldre barnen blir desto mer stillasittande blir de.

 

Photos.com
Photos.com

 

Förändring av levnadsvanor krävs
I det häfte som utkom 2012, efter första studien, kan man bland annat läsa (sid 63);
Flera vardagsvanor har betydelse för kroppsvikten och hälsan även om biologiska faktorer formade av arv och tidigare livsstil också är av stor vikt. Energiintaget är givetvis centralt. Det påverkas i sin tur av hur kaloririk maten och drycken är, hur ofta man äter och hur stora portionerna är. Det är därför ett problem att många barn föredrar livsmedel med mer tillsatt socker. Våra resultat visar att en stor del av energin kom från socker, framförallt på helgerna. Dessutom var en förkärlek för fett och sött förenat med övervikt. Däremot verkar ett kostmönster som liknar den som man åt i Grekland och Italien i början av 60-talet vara skyddande. Det får dock inte förväxlas med dagens kost hos dem som bor vid Medelhavet. De svenska barnen i studien hade faktiskt en kost som bättre motsvarade den ursprungliga medelhavskosten än vad deltagarna från Italien, Cypern och Spanien hade”.
Häftet går att beställa eller ladda ner se slutet på inlägget.

 

Syftet med hela projektet
Syftet med hela projektet är att förstå samspelet mellan det som hindrar respektive främjar hälsosamma livsmedelsval. Och att utveckla och sprida strategier för att åstadkomma förändringar som främjar hälsosamma levnadsvanor hos oss konsumenter i Europa, men särskilt barnen, tonåringarna och deras föräldrar.

 

Den nya studieomgången består av familjer som deltog i IDEFICS. Barn, som då var mindre än tio år, närmar sig nu tonåren.  Det man bland annat vill se är om barn i den så kallade tween-åldern, mellan 10-12 år, har samma och/eller andra påverkansfaktorer.

 

– Samtidigt med sju andra center i Europa kommer vi här i Göteborg undersöka tweens och därmed bidra till att belysa hur länge familjen påverkar och i vilken mån andra faktorer som exempelvis vänner och närmiljö får en allt viktigare roll”, berättar Gabriele Eiben, projektledare och forskare vid Sahlgrenska Akademin Göteborgs Universitet.

 

Så i ett helhetsperspektiv kommer man fortsätta studera de biologiska, beteendemässiga, sociala och miljömässiga faktorerna som påverkar barns kostvanor under uppväxten. Förhoppning är att hitta livsstils- och friskfaktorerna och se hur man med hjälp av dem kan få med sig och påverka barn, föräldrar, skolan och kommunen, mm, för att få en friskare generation.

 

Se inslaget i TV
Att vara ung i dag är en helt annan sak än för några decennier sedan. I dag har TV och de sociala medierna stor genomslagskraft. Se ett kort Tv-inslag med Gabriele Eiben.

 

Kort fakta om studien
I.Family pågår från mars 2012 till februari 2017. I projektet ingår 17 forskargrupper som arbetar i elva länder, där Tyskland, Italien, Sverige, Ungern, Cypern, Estland, Spanien och Belgien bistår med fältstudier och material. Göteborgs universitet ansvarar för den svenska delen av studien.

 

Några broschyrer och en bok att ladda ner.
För föräldrar och andra som vill öka sin kunskap om just levnadsförhållanden, vanor och kostråd för ett friskare liv.

 

Rekommenderat på Privat Medicin

Skogens skafferi

Hösten är här och det är dags att ladda inför vintern. Både blåbär och lingon är nyttigheter som finns alldeles gratis i våra skogar. Och utanför skogarna, i dikesrenar och runt ängar och hagar (åtminstone i stora delar av landet) har vi också de välsmakande björnbären. Det är bara att ta för sig. I blåbär finns detLäs mer..

Få koll på dina mediciner

Idag finns många hjälpmedel för att hålla koll på sina mediciner. Apoteket AB har nyligen lanserat sin nya app Mina recept. Med den kan du exempelvis beställa dina receptbelagda medicin, få påminnelse r om när dina recept håller på att gå ut, få enkel kontakt med läkare för att förnya recept och chatta med enLäs mer..

Influensatider

Vintern och kylan är här, och med den förkylningar, influensa och vinterkräksjuka. Och även om inte kulmen nåtts så är det många som insjuknat. Sjukdomsförloppet för influensen är snabbt och efter en inkubationstid på en till fyra dagar kan man ligga i feber på 40 grader och känna sig ordentligt sjuk, med huvudvärk, muskelvärk och trötthet.Läs mer..