09 July, 2020

Vanföreställningsdepression

Definition

Svår depression med psykotisk valör.

Orsak(-er)

Symtom

Debuterar ofta efter 50 års ålder, sjukdomen ses aldrig i ungdomen.
Symtomen börjar med depression som sedan fördjupas och så småningom mynnar ut i psykos. Patienten kan ha såväl vanföreställningar som depression.

Alternativa överväganden

Schizofreni. Vanföreställningssyndrom. I båda kommer vanföreställningarna först.

Utredning

Utredning sker via psykiater.

Behandling

Behandling sker av psykiater med tricykliska antidepressiva, eventuellt i kombination med neuroleptika.
Behandlingen är dock inte alltid framgångsrik eftersom patienten ofta är helt omotiverad till behandling.
Elchockbehandling (ECT) hjälper alltid men det behövs många behandlingar.