Fobier

(Agorafobi /Social fobi)

Definition

Agarofobi
Ångest för ett flertal situationer t ex att stå i kö, vara i affär, åka buss etc. Plötsligt påkommande ångest. Undvikande och flykt garanterar ej frihet från ångest. De ångestutlösande situationerna har mestadels ingen specifik roll utan är ett uttryck för otrygghet. Agorafobi är oftast en följd av spontant utlöst panikångest.
Social fobi
Ångest för eller i situationer som innebär att personen kommer i kontakt med okända människor eller där den kan komma att kritiskt granskas av andra. Rädsla för andras uppmärksamhet. Ångesten upphör då individen har lämnat den frustruerande sociala situationen. Fixering på egna beteendet. Ibland undvikande beteende med bäring på såväl privat- som yrksliv. Ofta debut i tidiga tonåren.
Vanliga komplikationer är depression och alkoholmissbruk.
Specifik fobi
Ångest för t.ex. spindlar, ormar, hissar, broar, flygresor etc. Denna typ av fobi skiljer sig från de övriga genom att den sällan medför obehag utom just då personen utsätts för stimulit. Denna typ av fobi är endast undantagsvis invalidiserande.

Orsak(-er)

Agorafobiker har oftast en bakomliggande panikångestsjukdom.
Social fobi har utlösande sociala/situationsbetingade orsaker.
Vissa fobier kan vara spridningseffekter från mer generella ångestsyndrom.

Symtom

Ett kraftigt obehag vid kontakt med det föremål/den situation man reagerar på med åtföljande darrning, hjärtklappning, oro, panikkänslor m m.
Ångestattack vid agorafobi/bakomliggande panikångestsjukdom reagerar ej lika tydligt på situationen.
Ångestattack vid social fobi klingar av då man lämnar det otrygga stället.

Alternativa överväganden

Panikångest.Tvångssyndrom. Schizofreni.

Utredning

Patientens egen berättelse (anamnesen) och en bedömning av patientens psykiska hälsa och funktion.
Beträffande social fobi: vill eller vågar patienten inte umgås med andra? Finns rationaliseringar runt att inte våga umgås med andra som t ex ”jag är en ensamvarg”?

Behandling

Remiss till psykiater!

Agorafobi på basen av panikattack(-er) behandlas medicinsk med SSRI/SNRI- preparat, ej fobiträning.
Kognitiv terapi kan med fördel kombineras med den medicinska behandlingen. Kognitiv terapi finns internetbaserad. Ett bensodiazepin brukar initialt ges i kombination med SSRI/SNRI- preparatet där bensodiazepin sätts ut när ångesten efter ett tag klingat av.

Specifika fobier behandlas via psykoterapi med exponering i ökande grad av det objekt som fobin gäller. Vid specifika fobier har läkemedel ej påvisad effekt.Social fobi hanteras primärt genom kognitiv terapi med fokus på exponering under kontrollerade former samt kognitiv omstrukturering där dysfunktionella tankemönster påverkas. Detta leder i de allra flesta fall till regress av symtomen utan medikalisering. SSRI/SNRI- preparat kan ges till vuxna individer med mer omfattande besvär. Moklobemid i dos upp till 900 mg/dygn kan prövas. Vid effekt gäller behandlingstid om minst ett år innan utsättningsförsök. ß- blockerare vid helt tillfälliga besvär vb, ex v att tala inför grupp. Undvik bensodiazepiner- även om dessa förvisso har god effekt men lätt blir beroendeframkallande! Kan användas under upptrappningen av SSRI/SNRI- preparat.

(Behandlingsavsnittet uppdaterat 140604)

 

 

Uppdaterad: 2017
Läs mer om Fobier på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)

3 Kommentarer

 1. Christian skriver:

  Hej!

  Ni skriver att ”Agorafobi på basen av panikattack(-er) skall behandlas medicinsk med SSRI/SNRI- preparat och ej via fobiträning!”

  SBU skriver i sin rapport från 2005 så här:

  ”Flera antidepressiva läkemedel har dokumenterad effekt på panikattackerna medan de har en begränsad effekt på agorafobi. Det finns inga tillförlitliga data på hur länge en farmakologisk behandling ska pågå men oberoende av behandlingstidens längd återinsjuknar en stor del av patienterna inom ett år.

  Om inslaget av agorafobi är lindrigt eller måttligt har kognitiv beteendeterapi, KBT, med exponering dokumenterad effekt och det finns begränsat vetenskapligt stöd för att behandlingen ger en mer långvarig symtomfrihet. Däremot är det inte visat att KBT ger effekt vid svår agorafobi.”

  De skriver också:

  ”Effekten av psykoterapi är mer bestående än effekten av psykofarmaka (Evidensstyrka 2).

  Antidepressiva läkemedel kombinerade med kognitiv beteendeterapi eller exponering har visat förstärkt effekt jämfört med behandlingarna givna var för sig (Evidensstyrka 2).” (För paniksyndrom med eller utan agorafobi).

  Vad har ni för belägg för att paniksyndrom med agorafobi (vilket jag antar att ni menar med ”Agorafobi på basen av panikattack(-er)”) i första hand behandlas med läkemedel snarare än exponering (”fobiträning”)? Sanningen är väl att KBT är förstahandsvalet, förutom vid svår agorafobi där det inte verkar finnas något förstahandsval, och att kombinationen KBT eller exponering + antidepressiva oftast är ännu bättre?

  Med vänlig hälsning,
  Christian

  • Susanne skriver:

   Intressanta reflektioner du gör angående behandling av fobier. Jag återkopplar detta till våra medicinska experter och lovar att återkomma med deras tankar kring det du tar upp. Mvh webbredaktören.

  • Susanne skriver:

   Hej Christian, jag har nu fått bra återkoppling från våra experter. Vår webbplats uppdateras ju regelbundet, och vi fick nu anledning att göra en uppdatering av just denna texts behandlingsavsnitt lite snabbare än planerat. Jag lägger därför idag in en preliminär uppdatering av detta avsnitt av diagnosen. Mvh webbredaktören

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.