02 July, 2020

Klump i halsen

(Globus)

Definition

Känsla av en klump i halsen utan att man kan hitta någon kroppslig förändring.

Orsak(-er)

Okänd. Förhöjd muskelspänning i över del av svalg eller matstrupe som en följd av ångest, oro eller depression.
Kan också orsakas av att man alltför ofta trycker tungan mot gommen eller att man andas alltför snabbt sk dysfunktionell andning.

Symtom

Känsla av att inte få luft.

Alternativa överväganden

Magkatarr, struma, matstrupsinflammation, bråck vid övre magmunnen, ångest, depression, cysta på halsen. Cancer i halsmandel, svalg eller matstrupe. Främmande kropp i svalget.

Utredning

Genomgång av patientens sjukhistoria. Undersökning av öron, näsa och hals. Be patienten sträcka upp händerna. Om där då finns en struma som man inte kan känna med fingrarna brukar detta medföra ökat tryck över halsgropsregionen.
Syns en sk ”Ekbladstunga” som ett tecken på frekvent och ofta omedveten tungpressning?
Eventuellt röntgen av eller tryckmätning i matstrupen.

Behandling

Lugnande besked. Fokusera på patientens livssituation och eventuell stressbehandling. Bensodiazepinbehandling i låg dos kan prövas för att patienten skall se sambandet med ånget, t.ex. en tablett till natten i 5 dagar.
SSRI-behandling kan också ges men då i minst 6 månader.