08 July, 2020

Harkling

Orsak(-er)

Snuva med slem från näsan rinner bakåt. Denna snuva kan ha en allergisk orsak men kan också ha andra orsaker. Detta tillstånd brukar kallas för ”Post nasal drop”.
Kronisk luftrörskatarr där rökning är den vanligaste orsaken.
Överkänsliga och lätt- retade slemhinnor i svalg.
Återflöde från magsäcken p g a  bristande förslutning vid övre magmunnen (reflux).
Behandling med blodtrycksmedicin i form av sk ACE-hämmare.
Astma med slemproduktion.
Ovana, nervositet. Tourettes syndrom (= tvångsmässig harkling m fl tvångsmässiga symtom).
Sväljningssvårigheter (dysfagi) t ex efter en stroke.
Ansträngda eller svullna stämband. Torra slemhinnor på stämband p g a åldrande 

Utredning

Patientens sjukdomshistoria. Finns en känd allergi? Finns tecken på återflöde vid övre magmunnen (ger ofta bevär på natten) Rökerning? Användning av s k  ACE-hämmae? Har patienten en ”knarrande” röst?
Undersökning av öron, näsa och hals.
Undersökning av lungorna. Eventuellt görs en spirometri.
Eventuellt tas allergitestet phadiatrop.

Behandling

Behandling efter orsak.