09 July, 2020

Temporalisarterit

(Arteritis temporalis / Jättecellsarterit)

Orsak(-er)

Urakut insättande ensidig synnedsättning eller dimsyn med åtföljande smärta till följd av totalt stopp i den centrala näthinneartären (a. centralis retinae).
Se även avsnittet Temporalisarterit i kapitlet Rörelseorganens sjukdomar

Symtom

Ofta sjukdomskänsla, lätt feber och huvudvärk samt ömhet över tuggmuskulatur och hjässa.

Status

Vid ögonundersökning kan man se en blek näthinna, ibland med en klart röd fläck centralt i gula fläcken (makula). Ömhet över tinningartärerna. Sänkan är som regel kraftigt förhöjd.

Alternativa överväganden

Spänningshuvudvärk.

Behandling

Det är mycket bråttom med att ge patienten höga kortisondoser, 60 mg prednisolon i tablettform med mycket långsam nedtrappning. Det andra ögat kan drabbas inom några få timmar! Kortisonbehandlingen måste bibehållas till dess att sänkan normaliserats.
Ingen som helst anledning med remiss till ögonklinik i det akuta skedet. Behandling för synskadan saknas och prognosen för synfunktionen är dålig. Behandlingen bör skötas av eller i nära samråd med medicinklinik och vid allmänpåverkan bör patienten remitteras akut. Lämpligt med remiss till ögonläkare för uppföljning för att fånga upp eventuella långtidskomplikationer lokalt i ögat.