Kortvarig cirkulationsstörning i hjärnan

(Transitorisk Ischemisk Attack / TIA)

Definition

Neurologiska symtom som helt återgår till det normala inom 24 timmar.

Orsak(-er)

Lokal syrebrist i hjärnan som orsakats av blodproppsbildning i blodkärl eller i anslutning till hjärtflimmer, akut hjärtinfarkt, hjärtklaffsförträngningar, mekanisk hjärtklaffsprotes, hjärtmuskelinflammation m fl.
Riskfaktorer: Högt blodtryck, hög ålder, diabetes, rökning, blodfettsrubbningar, övervikt, alkohol, migrän.

Symtom

Beroende på i vilket blodkärl störningar inträffar, uppstår begränsningar i rörelseförmågan och försämrade nervimpulser. Besvären brukar pågå i 30 – 60 minuter. Någon spridning eller förvärring av symtomen brukar inte förekomma.
Vid förändringar i halsartär (arteria carotis): ensidig, kortvarig (5-10 minuter) synnedsättning (Amaurosis fugax), ensidig överkänslighet i huden för beröring, halvsidig förlamning, talrubbningar (dysfasi eller afasi).
Vid förändringar i ryggradsartären (arteria vertebralis): olika typer av synrubbningar, dubbelseende, oförmåga att koordinera muskelrörelser (ataxi), svårigheter att tala, domningar runt munnen, yrsel, balansrubbningar.
Enstaka symtom som bl a diffus yrsel, förvirring, minnessvårigheter, talsvårigheter, sluddrigt tal, räknas ej som TIA utan att det samtidigt finns lokala reflexbortfall!
Störd språkförståelse (Impressiv afasi) kan likna förvirring och vara enda symtomet vid TIA. Talflyt, förståelse, benämning, repetition, förmågan att läsa och skriva kan påverkas i olika grader. Oftast spontan förbättring där förståelsen förbättras först.

Alternativa överväganden

Hjärnblödning (ffa subduralhematom), hjärntumör, epilepsi, migrän, blodkärlsinflammationer, blodflödeshinder, ansiktsförlamning, balansnervsinflammation, ryggmärgsskada, yrselattack, lågt eller högt blodsocker, förhöjd andningsfrekvens.
TIA är en varningssignal för ett efterföljande slaganfall.

Utredning

Kontroll av nervsystemets funktion och av hjärtat. EKG.
Laboratoriekontroll av blodvärde (Hb), sänka (SR), vita blodkroppar (LPK), blodplättar, fasteblodsocker, blodfetter, vitamin B12 och folsyra, homocystein, kroppens blodlevringsförmåga (PK, INR, APTT). Ultraljudsundersökning av hjärtat. Datortomografi av hjärna, bör göras inom 2 veckor efter symtomdebut för att blödningen skall kunna ses. Blodflödesmätning av halspulsådrorna skall göras snarast inför en ev. halspulsåderoperation.

Behandling

Om patienten har kvar sina neurologiska förändringar vid undersökningstillfället eller om patienten haft en TIA eller Minor Stroke under de senaste 2 veckorna, bör kontakt tas med medicin- eller neurologklinik.
TIA är en varningssignal för en efterföljande stroke, där risken för invalidiserande stroke är störst de närmaste timmarna efter attacken. Efterföljande stroke inträffar i 50 % av fallen inom 24 timmar.
Majoriteten av TIA-drabbade patienter återinsjuknar inte.
TIA eller Minor Stroke är lika illavarslande som om patienten har diagnosen instabil angina.
Har det förflutit mer än 2 veckor sedan attacken görs utredning via primärvården.
Rökstopp!
Normalisering av blodfetter, blodsocker liksom blodtryck.
Förebyggande behandling med acetylsalicylsyra (ASA) i lågdos eventuellt i kombination med dipyridamol. Vid överkänslighet mot acetylsalicylsyra ges klopidogrel 75 mg dagligen. Statin minskar risken för stroke, oavsett blodfettsnivå.
Behandlingen i övrigt är beroende av fynden vid utredningen. Har patienten upprepade attacker, förmaksflimmer eller långvariga, allvarliga symtom används antikoagulerande behandling t ex warfarin.
Operation kan övervägas vid mer än 70 procentig förträngning i halspulsådrorna. Bör göras inom 2 veckor efter symtomdebut. Även patienter över 80 år kan opereras.

Uppdaterad: 2017

En kommentar

  1. Kalle skriver:

    Hej. Jag fick reda på 2012 vid 72 års ålder att jag var strokebenägen efter att ha fått flera misstänkta TIA-attacker. Man röntgade halspulsådrorna som var igenslaggade. Samtidigt kom man fram till att jag var extremt allergisk mot allt som har med statinmediciner att göra varför jag beordrades att upphöra med dem.
    Nu 4,5 år senare har höger öga slocknat oftare tillsammans med att det känns som att det forsar vatten inne i båda ögonen utan att något vatten eller tårar finns. Läkarna bara rycker på axlarna när jag klagar.
    De vet det jag vet att jag är strokebenägen och kan segna ner död nästa gång jag får en misstänkt TIA. Är det så ynkligt att läkarna låter folk dö samtidigt som de sitter med armarna i kors. Varför har man inte röntgat mina halspulsådror på flera år och opererat mina igenslaggade halspulsådror som visst görs i Uppsala. Läkarna hänvisar till att jag är färdigutredd. Klart slut. Vad kallas det när man hjälper till att ta död på folk i vården.
    Får det vara så här?

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.