Borrelia

(Lyme disease)

Definition

En infektion som brukar indelas i följande former:
Primärstadiet

 • Erytema migrans
 • Sekundär- och tertiärstadier
 • Akrodermatit
 • Ledinflammation (Lyme arthritis, Borreliaartrit)
 • Hjärtmuskelinflammation (cardit)
 • Lymfocytom
 • Neuroborrelios

Se även avsnittet Borrelia i kapitlet Hudsjukdomar.

Orsak(-er)

Erytema migrans
Bakterieinfektion (hudrodnad) orsakad av spiroketgruppen Borrelia (t ex Borrelia burgdorferi, B. afzeli, B. garini) överförd i Sverige av fästing. Infektionen förekommer i hela landet men främst i södra Sverige upp till Dalälven samt norrlandskusten). Infektionen kommar inte från en och samma spirochet utan kommer från en hel mängd olika borreliaarter. Infektioner ses framför allt från april till november.
Ca 1 av 1500 fästingbett överför borrelia. Låg risk för infektion under första dygnet efter det att fästingen bitit sig fast.
Kvinnor förefaller känsligare än män för borreliainfektioner.
Genomgången sjukdom skyddar ej mot ny sjukdom.
Akrodermit
Kronisk inflammatorisk hudsjukdom orsakad av Borrelia, i regel B afzelii.
Ledinflammation
Borreliainfektion inuti en led. Inflammationen kommer c:a 6 mån efter den primära infektionen.
Hjärtmuskelinflammation (Cardit)
Borreliainfektion.
Lymfocytom.
Lokaliserad hudborrelios i tidigt skede. Nybildning av lymfoida celler.
Neuroborrelios
Smitta av borreliabakterien till nervsystemet som nås inom 1–2 veckor.

Symtom

Erytema migrans
Oftast utan symtom. Ibland förekommer dock hudrodnad med lätt klåda samt förnimmelser i huden av beröring eller stickningar. Ibland lätt klåda.
Allmänsymtom som trötthet, muskelvärk, huvudvärk, feber kan förekomma ffa i samband med stora hudutslag på kroppen. Detta medför en ökad risk för att sjukdomen förvärras om inte behandling ges.
Akrodermatit
Kronisk inflammatorisk hudsjukdom med enstaka, fläckformiga, långsamt växande blåröda hudfärgningar framför allt längst ut på extremiteternas sträcksidor. Ofta samtidiga besvär av smärta i leder och muskler. Hudsjukdomen utvecklas under månader och år efter borreliainfektionen och leder till att huden förtunnas. Denna förtunnade hud blir ej åter normal. Perifer neuropati med sensoriska och/eller motoriska störningar i anslutning till det drabbade hudområdet förekommer.
Nervskador med känsel- eller motoriska störningar i anslutning till det drabbade hudområdet förekommer. Symtomen är tecken på kronisk borreliainfektion.
Ledinflammation (artrit)
Drabbar ffa knäled men även fotled, handled och armbågsled. Ofta kortvariga besvär men dessa kan återkomma med långa mellanrum trots antibiotikabehandling. Däremellan har patienten ofta led- och muskelsmärtor som flyttar sig. Drabbar ofta den extremitet där fästingbettet skett. Ovanligt tillstånd.
Hjärtmuskelinflammation (Cardit)
Kan uppträda såväl samtidigt som flera månader efter erythema migrans eller neuroborrelios. Sällsynt komplikation. På EKG noteras AV-block och tecken på perimyokardit.
Lymfocytom
Utgörs av en blåröd tumorbildning, 1-5 cm stor. Lymfocytomet sitter oftast på örsnibb eller bröstvårta. Det är särskilt barn som drabbas.
Neuroborrelios
Innan kliniska symtom uppträder går det i regel 1-3 månader. Varannan patient har tidigare inte haft erytema migrans.

Två former ses: Hjärnhinneinflammation (meningit) och nervrotsinflammation (radikulit).
Hjärnhinneinflammationssymtom
Ofta halvakuta. Lindrigare än virusmeningiter, långdragna. Huvudvärk av och till, trötthet, dålig aptit, lätt temperaturstegring, illamående och ibland kräkningar. Försämrad intellektuell prestationsförmåga, nedstämdhet, depressiva besvär.
Nervrotsinflammationssymtom
Framför allt smärta men också känselbortfall eller rörelsebortfall. Alla nervrotssegment kan drabbas, vanligaste symtom är ansiktsnervförlamning (Bells pares). Smärtan är värst nattetid och vanliga smärtstillande tabletter brukar inte hjälpa. Smärtan brukar beskrivas som ”brännande” och huden är ofta överkänslig för beröring.
För övrigt kan neuroborrelios närmast ta sig vilka uttryck som helst beroende på vilken del av nervsystemet som drabbats.
Barn drabbas oftare av neuroborrelios än vuxna.

Status

Erytema migrans
Sakta växande hudrodnad som kommer 1-4 veckor efter fästingbett. Inkubationstid varierar mellan 1-90 dagar. Rodnaden är beläget på samma plats som fästingbettet. Rodnad som efter 1 vecka är större än en femkrona, skall tolkas som erytema migrans och behandlas. Svullna lymfkörtlar kan förekomma. Utseendet av rodnaden blir efter en tid ringformad med central uppklarning. Erytemet kan se olika ut beroende på om det är en kvinna eller man som är drabbad. Kvinnor har ofta en jämnt rodnad fläck utan den annars så typiska ringformen.

Alternativa överväganden

Erytema migrans
Bettreaktion, dessa besvär kommer kommer dock omedelbart. Kontaktallergier. Svampinfektioner. Rosfeber. Granuloma anulare (hårda, hudfärgade och ringformade knutor).
Akrodermatit
Sviktande blodcirkulation.
Ledinflammation (artrit)
Reaktiv artrit, kristallartrit samt Kronisk ledgångsreumatism.
Lymfocytom.
Cancersjukdom ffa i bröstvårtan. Lymfom i huden på andra ställen.
Neuroborrelios
Hjärnhinneinflammationer, hjärntumör, ryggskott-ischias, nacksmärtor, hjärtbesvär, bältros (herpes zoster). Dessutom fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, B12-brist, låg ämnesomsättning, diabetes, depression.

Utredning

Erytema migrans
Klinisk diagnos. Blodprovsundersökningar är osäkra och har ingen given plats vid diagnostik av erytema migrans. Akutprov men även konvalescentprov kan förbli negativa. Det finns alltså inget standardtest som med säkerhet kan bekräfta en akut borreliainfektion eller skilja mellan aktuell eller genomgången infektion.
Normalt ser man en stegring av IgM-antikroppar vid obehandlad infektion tidigast efter 2 veckor. Efter ca 1 månad sjunker IgM och då IgG stiger. Högt IgG kan kvarstå flera år efter en tidigare genomgången infektion. I områden med mycket borreliainfektioner finns hög bakgrundsaktivitet av förhöjda antikroppar hos friska personer vilket gör att positivt test är svårtolkat.
Pos IgM i serum skall nödvändigtvis inte innebära att personen skall behandlas utan antikroppsstegringen kan vara ett uttryck för en ospecifik reaktion. I hälften av fallen med erytema migrans sker ingen antikroppsutveckling.
Blodprovsundersökningarna kan inte användas som behandlingskontroll.

Riktlinjer för tolkning:

 • IgG negativt och IgM negativt:
  Alt 1: Ingen borreliainfektion.
  Alt 2: Tidig Borreliainfektion, nytt prov om 2-3 veckor.
  Alt 3: Seronegativ Borreliainfektion.
 • IgG negativt och IgM positivt:
  Alt 1: Tidig Borrelios
  Alt 2: Ospecifik reaktion.
 • IgG positivt och IgM negativt:
  Alt 1: Aktuell Borreliainfektion
  Alt 2: Genomgången Borreliainfektion
  Alt 3: Rest efter utläkt Borreliainfektion
 • D. IgG positivt och IgM positivt: genomgången Borreliainfektion.
 • Om blodprovsundersökningarna (serologin) är negativ vid två provtillfällen med 4 – 6 veckors mellanrum, är borreliainfektion inte trolig.
  Akrodermatit
  Klinisk diagnos, eventuellt studeras en utstansad hudbit i mikroskop (biopsi). Specifikt blodprov (serologi) visar höga titrar av IgG.
  Ledinflammation (Artrit)
  Lätt förhöjt snabbsänka (CRP) liksom vanliga sänkan (SR). Uteslut andra typer av ledinflammationer.
  Blodprov (serologi) är positivt och visar höga IgG. Positivt ”Borrelia-PCR” i ledvätskan ses vid utvidgad ledutredning.
  Hjärtmuskelinflammation (Cardit)
  Remiss till hjärtläkare. Patienterna behandlas med doxycyklintabletter eller bensylnpenicilllin i dropp.
  Lymfocytom.
  Misstänks lymfocytom i bröstvårtan skall celler från området undersökas i mikroskop så att man med säkerhet kan skilja förändringen från en elakartad tumör.
  Lymfocytom behandlas i övrigt som erytema migrans. Lymfocytom tillbakabildas efter behandling under loppet av veckor till månader.
  Neuroborrelios
  Ryggmärgsvätskeprov skall utföras tidigt i sjukdomsförloppet vid misstanke om neuroborrelios. Antikroppsproduktion ses redan efter c:a 2 veckor. Serumprov kan dröja 8 veckor innan positivt fynd.
  Vid undersökning av ryggmärgsvätskan ser man också ett förhöjt antal av sk mononukleära celler.

  Behandling

  Erytema migrans
  Fästingborttagande. Dras ut med pincett eller apotekets fästingborttagare. Ingen förpreparering med smör eller dylikt, rotationsriktning vid utdragandet har ingen betydelse. Kvarvarande fästingdelar ökar inte infektionsrisken. Ingen indikation att behandla med antibiotika eller att kontrollera blodprover p.g.a. ett fästingbett utan symtom.
  Mediciner:
  Vid enbart hudrodnad ges tabletter med fenoximetylpenicillin, 1g x 3 i 10 dagar. Vid vikt över 90 kg och vid graviditet ges dubbel dos. Vid allergi mot penicillin ges doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dagar eller azitromycin i 5 dagar. 500 mg dag 1, därefter 250 mg dag 2-5. Vid samtidig feber eller utbredda hudrodnader ges doxycyklin 100 mg x 2 i 10 dagar. Vid graviditet och under de sista två tredjedelarna av graviditeten (trimestrarna) ges ceftriaxon 2 g x 1 som injektion i blodbanan (i.v.).
  Barn behandlas med PcV: 25 mg/kg x 3 i 10 dagar. Vid utbredda hudrodnader eller om barnet samtidig har feber ger man till barn under 8 år amoxicillin 15 mg/kg x 3 i 14 dagar. Barn över 8 år ges doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 14 dagar. Vid allergi mot penicillin ges azitromycin 10 mg/kg x 1 dag 1. Därefter 5 mg/kg x 1 dag 2-5.
  Hudutslagen försvinner på cirka 5-7 dagar. Om de inte gör detta är diagnosen troligen felaktig. Ingen uppföljning behövs.
  Erythema migrans kan självläka, men riskerar att ge vidare infektioner enligt nedan.
  Vaccin finns ej. Drabbade får ej immunitet! Vanliga myggmedel skyddar i viss mån mot bett.
  Akrodermatit
  Behandling bör ske i samråd med infektionsläkare. Behandling sker med doxycyklin 100 mg x 2 i 21 dagar eller med penicillin 2 g x 3 i 21 dagar. Huden läker långsamt och det blir ofta kvar områden med förtunnad hud och med missfärgning av huden.
  Ledinflammation (Artrit)
  Behandling bör ske i samråd med infektionsläkare. Vuxna behandlas med doxycyklin 100 mg x 2 i 21 dagar. Barn under 8 år behandlas med amoxicillin 15 mg/kg x 3 i 21 dagar. Barn 8-12 år ges doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 21 dagar.
  Lymfocytom
  Doxycyklin 100 mg x 2 i 14 dagar eller penicillin 1g x 3 i 14 dagar. Lymfocytom tillbakabildas efter behandling under loppet av veckor till månader.
  Neuroborrelios
  Överväg kontakt med infektionsklinik. Penicillin är ofta otillräckligt, har dålig genomträngningsförmåga genom den sk blodhjärnbarriären.
  Doxycyklin i tablettform ges i dos 200 mg x 1 i 14 dagar. Barn under 8 år ges doxycyklin 4 mg/kg x 1 i 14 dagar. Till yngre barn och gravida ges injektion av ceftriaxon direkt i blodet (i v).
  Nervrotsmärtan brukar försvinna inom 1 vecka efter tidigt startad behandling.
  Det är sällsynt att behandlingen inte fungerar ffa om behandlingen startas i ett tidigt skede av sjukdomen. Dock kan det ta flera månader innan övriga symtomen går tillbaka. Många patienter har en trötthet som består en längre tid. Vid långvarig infektion är också risken större för kvarvarnade restsymtom.
  Fungerar inte behandlingen görs alltid en sk lumbalpunktion. Det finns inga vetenskapliga bevis för att långvariga antibiotikakurer hjälper mot kvarvarande symtom.
  Betydande spontanläkning av neuroborrelios förekommer även utan behandling.

  Uppdaterad: 2017
  Läs mer om Borrelia på doktorn.com (öppnas i nytt fönster)

12 Kommentarer

 1. Karolina skriver:

  Hej. I december fick jag en stegrande sjukdomskänsla med yrsel och kraftig trötthet. Känslan var att jag hade 40 grader men termometern visade aldrig mer än 38. Jag åkte in flera gånger till vårdcentralen som tog prover och gjorde snabba neurologiska tester. Allt var bra. Tredje gången på vårdcentralen undersökte läkaren mina bihålor och såg att lite vätska stod där. Jag fick Doxyferm i 9 dagar och blev sakta bättre. Dock började symptomen efter någon månad att krypa tillbaka. Jag blev trött och yr och för två veckor sen kraschade jag mer eller mindre, och har inte kunnat jobba sen dess. Har åkt in flera gånger både till vårdcentralen och akut på grund av kraftig yrsel och illamående. Även denna gång var alla prover bra och inget tydde heller på kristaller eller liknande. Till slut fick jag för en vecka sen Doxyferm utskrivet igen (eftersom det verkade funka sist) och denna gång 2 tabl/dag i 14 dagar. Läkaren tyckte det var lika bra med den dosen ifall det var borrelia. Efter fem dagar började yrseln gå tillbaka och en enerverande ryckning jag haft under ögat gav sig också då. Det jag undrar är om det kan vara neuroborrelios och att jag under första behandlingen blev av med symptomen tillfälligt men att bakterien inte dödades helt. Jag mår fortfarande inte bra. Är mest liggande och har en lätt förhöjd kroppstemperatur (upp mot 37,6) och är fruktansvärt trött.

  • Magnus skriver:

   Hej Karolina. Jag fick ett stort märke på insidan av låret 2012. Besökte vårdcentralen som sa att jag fått en allergisk reaktion, men så var inte fallet. Det tog cirka fyra månader sen började det med värk mm. Idag sitter jag med avdomnat ansikte, trötthet, jämt förkyld. Har även som det känns som 40 grade feber när skoven kommer. I februari 2016 fick jag antibiotika dubbel dos i en månad och blev mycket piggare. Idag har jag tagit nya prover, de tog åtta rör och fyllde med blod. Men de har sett att jag haft borrelia i kroppen när dom mätt mellan nytt o gammalt blod. Nästa vecka ska jag träffa läkare igen. Kan säga att förra året var jag inlagd i en vecka för då var jag helt snurrig med en hemsk huvudvärk och domnat ansikte. Man kan skriva hur mycket som helst.

 2. Maria skriver:

  Hej! I februari 2015 fick jag plötsliga darrningar/skakningar i mina händer, frekvensen ökade snabbt och sen började det också pirra i mina händer och i fotsulorna. Efter cirka en månad tog jag kontakt med vårdcentralen som tog massor av prover. Allt var bra, det enda dom hittade var ”hög IgG-titer men neg IgM” och jag fick remiss till neurologen, där de gjorde lumbalpunktion som var negativt för neuroborrelios sa de, men blodprovet visade fortfarande ”Positiv serologi med höga IgG-titrar för borrelios”. Mitt IgG beskrevs till om med som ”väldigt högt” av en av läkarna där. Men eftersom lumbalpunktionen var negativ uteslöt man dock neuroborrelios. Deras bedömning var att mina symptom berodde på stress/ångest och inte var förknippat med borrelia De sa att resultaten på proverna tydde på en tidigare utläkt infektion (jag hade en fästing sensommaren 2013, och dessförinnan även ringformade märken över hela låren, jag kan ju haft fästingar tidigare som jag missat). Och visst, jag hade haft en lång lång period av psykiskt hård belastning så det lät inte otroligt. Läkarna uteslöt även MS, sköldkörtelrubbning och B12-brist, bland annat.
  Min stressituation har nu löst sig, jag mår psykiskt bra och känner mig glad och nöjd med livet för det mesta, ändå kvarstår mina symptom. Så nu undrar jag ju, kan det ändå vara så att jag har borrelia, borde jag be att få en ny bedömning? Vad kan jag göra? Mina främsta symptom är: Pirrningar i fotsulorna när jag sitter eller ligger, konstanta! Pirrningar i händerna och vaderna eller andra sporadiska ställen ibland. Darrande fingrar/händer, ökar vid fysisk belastning och stressiga situationer. Darrande muskler generellt när jag spänner dem, om så bara en kort liten stund. Trötthet, utmattning som kommer och går. Värkande muskler och leder. Kissar ofta. Dålig sömn.
  Hoppas på råd från er! Tack!

 3. Marlene skriver:

  Hej! Jag har under 15 års tid haft ofrivilliga muskelrörelse i nacken och det senaste året i hela ryggen. Kan detta vara en biverkningar från ett fästingbett? Läkarna hittar ingen förklaring till mina ofrivilliga muskelrörelse som jag har dygnet runt. Vore tacksam för svar.
  Mvh Marlene

  • Webbredaktören skriver:

   Hej Marlene! Eftersom du skriver läkarna, så framgår det att du besökt mer än en. Har du provat att vända dig till en neurolog? Hälsningar webbredaktören

 4. Anne skriver:

  Hej! Lördagen den 19 december upptäcker jag ett typisk fästingbett med rund ring på låret. Åkte in med en gång då jag är ganska säker på att det vart där sen i somras. Jag har gonartos och har haft blodpropp så jag har trott att svullnaden i benet berott på det. Jag har mycket omkring mig och har sovit dåligt och därför trott att mina variga ögon berott på övertrötthet. Nu är det nog klockrent att jag har Borrelia och efter sju timmar på Lidköpings akut fick jag komma in. Sex rör blod togs och efter många om och men så gav mig doktorn antibiotika. Hon kollade ögon, lyssnade på hjärtat mm. Annars hade hon så mycket att göra då två traumafall kom in och utöver akuten hade hon tre avdelningar på medicin, så efter att jag fått receptet blev jag hemsänd kl 02.00 på natten.
  Jag har länge haft krypningar eller sockerdrickskänsla i nedre delen av ryggen och det känns allmänt konstigt. Då jag fick Kåvepenin så sov jag tungt de första tre dagarna, men nu har det börjat krypa i nedre delen av ryggen och benen igen och jag känner mig svag och håglös. Ska ringa min vårdcentral och de vet redan detta, men har inte fått mina papper ännu eller provsvar. Faktum är att jag känner mig lite rädd. Jag är ensam hemma och undrar vad jag kan göra. Finns det något jag kan ta elle göra för att lindra detta skakande? Det är mycket obehagligt och jag får grym ångest. Hade feber tidigare och har mått illa. Nu får jag frossa till och från. Finns det något jag kan göra eller är det bara att vänta? Med vänlig hälsning Anne

  • Webbredaktören skriver:

   På grund av helgerna har det tyvärr gått ett antal dagar sedan du skickade din fråga, och kanske har du redan fått ny kontakt med din vårdcentral. Om inte så är det nog bra att du tar kontakt med dem igen då du upplever ångest över din situation. Vänliga hälsningar webbredaktören

 5. Agneta skriver:

  I nov uppkom en stor röd ring längst ner på benet. 15 cm i diameter. Hade feber och andra symtom. Då det inte blev någon skillnad i symtom bilde samt med ringen uppsökte jag läkare på Vc akut då de inte hade andra tider på över en månad. Behandlande läkare visste inte vad det kunde vara och kallade då in en annan läkare som genast sa borrelia. Den beh läkare skrev ut kåvepenin alltså inte den antibiotika som ska skrivas ut då det gått så långt? Fick svåra biverkningar och uppsökte på nytt vården. Men ingen behandling utan bara några tabl för allergi. Nu har det gått några månader. Haft många problem i leder svullnader röda utslag, hjärtat ”hoppat” svår luftrörskatarr, inte orkat något. Ringt igen men inga tider akuttid igen på vc. ”Slog mig fram” för att få en provtagning. Man ska tydligen ha värde max 15 iGg. Jag hade 668!! Nu insatt antibiotika som jag ska ta i 2 veckor. Hat inte kunnat jobba och är dålig. Börjar kur i morgon. Härliga svenska sjukvården.

  • Anna skriver:

   Hej Agneta,

   Besvarar ditt e-mail om än lite sent, har varit bortrest.
   Jag känner igen mig precis, tråkigt att läkarna inte är mer insatta i en sjukdom som är så allvarlig.
   Efter provtagningen fick jag en antibiotikabehandling på 10 dagar men den hjälpte inte så jag fick ytterligare en omgång antibiotika då på 15 dagart och den dubbla dosen.
   Nu har det gått ytterligare ett halvår och jag har inte blivit av med symtomen däremot har jag fått ännu ett problem, det har börjat krypa i huvudet på vänster sida -hoppas att det inte är neuroborrelios- ) och ihållande värk i skulderbladet som går ut i vänster arm.
   Fick en tid hos läkaren nyligen och ny provtagning, men vad händer sen?

   Borreliaprovet visar inte om det är neuroborrelios då tar man en LP (lumbalpunktion) men det förstår säkert läkaren.

   Det börjar likna en rysare speciellt om man läser alla insändare här på nätet.

   Hoppas att du mår bättre nu efter din antibiotikakur, det har ju gått några månader trots allt.

   • Pelle skriver:

    Hej Anna, jag har liknande symptom som du, föutom att den krypande stickande smärtan i huvudet har jag haft länge, nackstelhet som kommer och går. Dock är de flesta av mina leder som värker dock inte alla samtidigt. Är du fri från det nu och hur tillfrisknade du?

    Mina behandlingar:
    7 veckor efter Erytem= Kåvepenin 14 dagar, Påverkar ej symptom
    9v=2v Doxycyklin, Symtom samma eller värre.
    Oktober/November, här börjar ledvärk öka.. hvudvärk minska en aning.
    28v=3v Doxycyklin, 1.5v in symptom börjar avta, huvudvärk minskar. För att återkomma 4 dagar efter avslutad kur…)
    v32 symptom börjar återkomma först leder, sedan nacke
    v36 även huvudsmärtorna har återkommit..
    v37 idag..

  • Niclas skriver:

   Hej Agneta,

   Stå på dig och se till att du får behandligen du behöver. Det är det enda som hjälper.
   Hösten 2011 blev jag dålig, men fick ingen läkare som tog detta på allvar förrän i februari 2012. Då misstänkte en läkare Neuroborrelios och skickade mig på provtagning. Men inga prover visade med säkerhet vad jag hade så ingen behandling sattes in. I juni 2012 fick jag förutom de tidigare symptomen (som liknade väldigt mycket Neuroborrelios) även svag förlamning i höger sida. Ytterligare provtagningar denna gång även i rygg och behandling med EP mediciner.
   Något bättre blev jag under hösten och under vintern började jag åter känna mig lite starkare. Då på ett återbesök i januari 2013 kan läkaren via blodprov för första gången se att jag har haft borrelia. Under nästan 18 månader har min kropp själv fått behndla sig sälv till läkning. Inte att undra på att min ork inne funnits till något annat.

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.