Högt kalium i serum

(Hyperkalemi)

Definition

Referensvärdet på S-K är c:a 3,5-5,0 mmol/l. Värdet varierar något mellan olika laboratorier.
Betydande förhöjt kalium i serum ses över 5,6 mmol/l.
Allvarliga symtom uppstår då kalium i serum överstiger 7 mmol/l.

Orsak(-er)

 • Sviktande njurfunktion
 • Läkemedel som t ex kaliumtillskott, kaliumsparande vattendrivande medel (diuretika), ACE-hämmare, ATII-receptorhämmare, NSAID och trimetoprim
 • Vissa glukosaminpreparat innehåller kalium
 • Intorkning
 • Vissa för kroppen nedbrytande tillstånd som operation, skada, chock och svält
 • Upplösning av de röda blodkropparna (hemolys) bla vid blödning i mag-tarmkanalen
 • Muskelskador, insulinbrist, sviktande binjurebarkfunktion med bl a Mb Addison och hypoaldosteronismsom följd
 • Ökad surhetsgrad i kroppsvätskorna med lågt pH (acidos)

Symtom

Högt kalium i serum är ofta ett symtomlöst tillstånd vid måttlig stegring.
I övrigt kan man se trötthet, muskelsvaghet, stickningar i armar och ben, minskande sen-reflexer.
Vid höga kaliumnivåer tillkommer förvirring och oregelbunden eller ibland helt upphörd hjärtrytm (runt 7 mmol/l).

Status

Patienten är eventuellt intorkad.
På EKG ser man höga S-vågor och höga/spetsiga T-vågor. Senare blir P-R-intervallet förlängt och QRS breddökat.

Alternativa överväganden

Felaktig provtagningsteknik. Analysfel.

Utredning

Medicingenomgång. Finns tecken på intorkning? Om opåverkad patient görs omgående en ny provtagning av S-K om detta värde från början varit onormalt.
Vid konstaterat höjt värde på S-K kontrolleras blodvärde (Hb), S-Kreatinin, S-Urat, P-Glu, S-Na, S-Ca, LPK, TPK, ev S-kortisol, S-CK.

Behandling

Akutremiss till medicinklinik om S-kalumvärdet är runt 7 mmol/l eller om patienten har allvarligare symtom.
I öppenvården görs vid behov medicinjustering och i görligase mån behandling av bakomliggande sjukdom.
Om opåverkad patient görs en ny provtagning av S-K.

Uppdaterad: 2017

En kommentar

 1. Eva Liza skriver:

  Jag har genomgått en ryggoperation för tio dagar sen. Jag uppfattade att mitt kalium var 5,8, alltså klart förhöjt. Då pytsade dom i mej minst 2 l natrium, satte cvk för säkethets skull om hjärtat skulle säga ifrån.

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.