Högt blodtryck. Hypertoni

(Hypertoni)

Definition

För att få kalla trycket för ”högt blodtryck” krävs att blodtrycket överstiger 140/90 mmHg vid minst 3 tillfällen under 3 månader.

DefinitionBlodtryck
Högt normalt blodtryck130-139/85-89 mmHg
Mild förhöjning av blodtrycket140-159/90-99 mmHg
Måttlig förhöjning av blodtrycket160-179/100-109 mmHg
Svår förhöjning av blodtrycketöver 180/över 110 mmHg

Det högsta värdet gäller. Så är t ex värdet 159/105 en Måttlig förhöjning av blodtrycket.
Pulstrycket, som är skillnad mellan systoliskt och diastoliskt blodtryck, kan bättre förutse hjärtsjukdom än blodtrycksnivån i sig.

Orsak(-er)

Det finns många orsaker till högt blodtryck inklusive en stark ärftlig belastning. Hos västerländsk befolkning stiger blodtrycket successivt med åldern. Högt blodtryck beror på att salt/vatten hålls kvar i kroppen via olika mekanismer. Kända faktorer är övervikt, hög konsumtion av koksalt. Man noterat att utan saltintag, förekommer det vare sig högt blodtryck eller stroke.
Andra kända  blodtryckshöjande faktorer är p-piller, alkohol som ffa ger en isolerad höjning av det diastoliskt trycket, psykosocial stress inklusive bl a trafikbuller under lång tid. Dessutom ses högt blodtryck i samband med den medfödda sjukdomen coarcatio aortae där den stora kroppspulsådern är förträngd.
Vid sk Sekundärt högt blodtryck ( d vs blodtryckshöjningen orsakas av en identifierbar sjukdom/åkomma) är njursjukdomar som förträngda njurartärer (njurartärstenos) och förvärvade njursjukdomar de vanligaste orsakerna.
Men man kan också se högt blodtryck i samband med sjukdomar som  Sömnapné,  hormonsjukdomar som Hög ämnesomsättning (hypertyreos), ökat antal röda blodkroppar(Polycytemi), Binjuremärgstumör (feokromocytom), Cushings syndrom, Conns syndrom, primär hyperaldosteronism (ett tecken är lågt kalium i serum!), överaktivitet i bisköldkörtlarna (Hyperparathyreoidism) m fl. Läkemedelsbehandling med NSAID, kortison m fl preparat höjer likaså blodtrycket.

Symtom

Ofta helt symtomlöst. Trötthet och huvudvärk kan förekomma.
Upptäcks ofta i förbigående vid hälsokontroll.
Impotens kan vara ett tidigt symtom.
En sen effekt av många års högt blodtryck är en mycket ökad risk för stroke, demens av såväl Alzheimer- som sk cerebrovasculär demenstyp, hjärtinfarkt, njursjukdom mm mm.
Högt blodtryck utgör den viktigaste riskfaktorn för en alltför tidig död. Högt systoliskt blodtryck (= ”övertrycket”) har i studier visat sig vara en högre riskfaktor för död  hos medelålders och äldre än höjt diastoliskt tryck (=”undertrycket”). Däremot är visat att höjt undertryck hos yngre bättre speglar risken för död än övertrycket. Studier har också visat att risken för död är som lägst vid övertryck runt 130.

Utredning

Utredningen bör innefatta frågor runt ärftlighet, psykosociala förhållanden, tidigare och nuvarande sjukdomar, tidigare kända blodtrycksvärden, använda läkemedel etc.

Forskning visar att blodtrycksmätning via automatiska blodtrycksmätare fungerar bra. Bäst är att låta patienten sitta i enrum, detta minskar risken för s k ”vitrockseffekt”- d v s att blodtryckes höjes till följd av att läkaren är närvarande.

Kartläggning av riskfaktorer:
Rökning? Förhöjda blodfetter? Diabetes? Över 60 år? Ärftlighet för tidig hjärt-kärlsjukdom hos kvinnlig släkting under 65 år eller manlig släkting under 55 år? Motionsvanor, Stress, Snarkning med dagtrötthet?
Fysikalisk undersökning:
Blodtrycket mäts i sittande efter 5 minuters vila i en stol med ryggstöd och stöd för mätarmen. Blodtrycksmanschetten ska vara satt på armen i höjd med hjärtat. Medelvärde av minst 2 mätningar med 2 minuters mellanrum. Vid första mättillfället mäts trycket i båda armarna.
Beträffande äldre och diabetiker med skador på inre organ mätes trycket även i stående, särskilt om patienten klagar över yrsel eller har lågt blodtryck. Mätning direkt efter uppresande och efter 1 resp. 3 minuter.
Dessutom undersöks hjärta och lungor, pulsationer i de ytliga blodkärlen och bukaorta och man lyssnar över blodkärlen till njurarna. Undersökning av patientens ögonbottnar. Om pulsationerna i blodkärlet kan höras ned mot 0-nivå, misstänks nedsatt funktion i aortaklaffen.
24-timmarsblodtrycksmätning kan övervägas då man misstänker osäkra resultat vid mätningen på mottagningen , bl.a. vid ”vitrockseffekt” där blodtrycket stiger hos patienten just för att man är på en läkarmottagning.  Hos dessa patienter brukar blodtrycksmätning gjord av sjuksköterskan fungera bra eller att man mäter blodtrycket i hemmet. Forskning visar att blodtrycksmätning via automatiska blodtrycksmätare fungerar bra. Bäst är att låta patienten sitta i enrum, detta minskar risken för nämnda ”vitrockseffekt”

24- timmars blodtrycksmätning har följande referensnivåer:

 • Dygnsblodtryck under 130/80 mm Hg.
 • Dagblodtryck under 135/85 mm Hg.
 • Nattblodtryck under 120/70 mm Hg.

Observera särskilt blodtrycket nattetid eftersom detta har stort prognostiskt värde.
Kartläggning av eventuell organskada:
Förtjockning av vänster hjärtkammarvägg? Kärlkramp? Tidigare hjärtinfarkt? Tidigare kranskärlsopererad? Tidigare stroke eller TIA? Sviktande hjärtfunktion? Njursjukdom med äggvita i urinen? Blodkärlssjukdom? Sjukdomar i ögats blodkärl?
Laboratorieundersökningar:
Blodvärde (Hb), mängd röda blodkroppar (hematokrit), fasteblodsocker, blodfetter, njurfunktion, ämnesomsättningsprover (TSH och fritt T4), kroppens saltbalans (elektrolytstatus) samt halt av urinsyra.
I urinen analyseras förekomst av socker, äggvita och mikroäggvita.
EKG. Särskilt granskas förekomst av oregelbunden hjärtrytm, tecken på aktuell syrebrist eller genomgången infarkt, avbrott i nervimpulserna (grenblock) samt tecken på förstoring av vänster hjärtkammarare.
Eventuellt görs ett 24- tim EKG.
Ultraljud av hjärtat (UCG) görs om det finns misstanke om att patienten har en hjärtsjukdom utöver sitt höga blodtryck.
Ögonbottenförändringar vid högt blodtryck:
Via särskilt instrument (oftalmoskop) granskas ögonbottnarna, eftersom man där kan se eventuella förändringar i kroppens allra finaste blodkärl. Det är i dessa blodkärl förändringarna först kan ses.

 

Utredning av sekundär hypertoni:
Om man har anledning att misstänka att blodtrycksstegringen orsakas av annan sjukdom (sekundär hypertoni) görs en utvidgad utredning vars inriktning avgörs av vilken sjukdom som misstänks. En sådan utredning görs på patienter som är under 40 år, då blodtrycket ej går ned tillfredsställande på behandling eller då trycket ej sjunker nattetid.
Vid misstanke om:

 • Att en njursjukdom ligger bakom utreds patienten med ultraljud eller gammakamera renografi, beroende på lokala resurser. Diagnosen bekräftas med CT-angio eller njurartärangiografi. Frågeställning: njurartärstenos?
 • Binjuremärgstumör (feokromocytom). Där insamlas två urinsamlingar, antigen dygnssamling eller nattsamling. Analys görs avseende förekomst av fritt noradrenalin och adrenalin samt metoxylerade (=inaktiverade) katekolaminer. Bestämning av nivå fritt metanefrin i plasma är en bra metod där normala halter utesluter diagnosen feokromocytom. Metoden införs successivt i Sverige.
 • Conns syndrom har patienten lågt kalium i blodet och kvoten aldosteron/renin är över 2. Datortomografi (CT) bekräftar diagnosen.

Behandling

Behandlingsmål:
Målet för behandling av högt blodtryck bör vara

 • Under 140/90 mmHg vid okomplicerat högt blodtryck dvs patienten har bara enstaka riskfaktorer och ingen organskada eller hjärt-kärlsjukdom.
 • Under 130/80 mmHg om patienten samtidigt har diabetes.
 • Under 125/75 mmHg om patienten samtidigt har en sviktande njurfunktion eller äggvita i urinen (proteinuri) som överstiger 1 g/24 timmar. Blodtrycket bör då skötas i samråd med njurmedicinare.

Behandling av högt blodtryck minskar risken för slaganfall (stroke), demens och risk för död i hjärt- kärlsjukdom.
Risken för hjärt-kärlsjukdom sjunker allt eftersom blodtrycket sänks. Det verkar inte finnas någon undre gräns för denna effekt! Det finns ett linjärt samband betr riskreduktion ner till 115 mmHg systoliskt.
Sänkning av isolerat förhöjt övre (systoliskt) tryck dvs ett blodtryck som är över 160 mmHg ger likaså en påtaglig riskreduktion, ff.a. hos äldre.
Ett högt pulstryck dvs skillnaden mellan systoliskt och diastoliskt tryck, är en kraftig riskmarkör för såväl blodkärlsförkalkning som stroke.
Patientens sammanlagda risk för hjärt- kärlsjukdom (blodtryck, blodfettsnivåer, blodsocker, rökning, förekomst av vänsterkammarväggsförtjockning etc) är avgörande för vilken typ av behandling som kan komma ifråga.
Se även avsnittet Prevention vid hjärt- kärlsjukdom.

Icke-farmakologisk behandling, livsstilsförändringar:
Rökstopp.
Viktreduktion med mål: BMI under 25. Kostrådgivning. Minskat saltintag. Vissa personer är mycket saltkänsliga och minskat saltanvändande sänker blodtrycket direkt.
Minskat alkohol intag.
Fysisk träning med rask promenad 30 minuter dagligen.

 

Farmakologisk behandling:
Farmakologisk behandling ges till patienter med kvarstående medelhög- och högre risknivåer om inte Icke-farmakologiska åtgärder har haft tillräcklig effekt. Detta gäller även individer över 80 år. Man skall starta omgående med tablettbehandling om blodtrycket överstiger 180/110 mmHg.
Vid okomplicerat högt blodtryck ordineras något eller några preparat ut grupperna:

 • Tiaziddiuretika,
 • ACE-hämmare,
 • Kalciumantagonist,
 • Angiotensin II antagonist. Ges ffa då ACE- hämmare ger biverkningar.
 • Betablockerare, överväges vid samtidig ischemisk hjärtsjukdom, hjärtklappningssjukdom samt vid kompenserad hjärtsvikt.

De olika preparatens biverkningar är viktigt i valet av läkemedel. Det är också viktigt att nå följsamhet i behandlingen (compliance).
Det finns en trend mot att inleda behandlingen med en kraftfull kombination för att snabbt nå målblodtryck och för att undvika kompensatoriska moteffekter

 
Tiaziddiuretika:
Lågt pris.
Överväges i första hand vid behandling av okomplicerat högt blodtryck. Särskilt bra till äldre kvinnor, bl a ur benskörhetsförebyggande synpunkt. Bra vid förhöjt pulstryck, vid isolerat höjt systoliskt blodtryck samt vid hjärtsvikt.
Preparaten i denna grupp har betydande biverkningar på ämnesomsättningen. Bl a ökar risken för nyinsjuknande i diabetes typ-2. Omdiskuterat för användning till diabetiker.
Vid nedsatt njurfunktion (S-Kreatinin över 150) byts tiaziddiuretikan ut mot loopdiuretika t ex furosemid i retardform 60-120 mg dagl. Vid S-Kreatinin över 200 krävs höga doser, t.ex. furosemid 500 mg ½-1 x 1.

 
ACE-hämmare:
Överväges i första hand till patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom. Ges också i förebyggande syfte vid stroke, hjärtsvikt liksom för för att förebygga njursjukdom ffa hos diabetiker.
Behandling med ACE-hämmare har en särskild plats vid behandling av högt blodtryck hos patienter med säkerställd diabetes mellitus.
ACE-hämmare fungerar bra ihop med såväl tiazid som med calciumantagonist.
ACE-hämmare har få biverkningar förutom hosta.
Är särskilt effektivt på yngre personer under 55 år. Reducerar risken att insjukna i diabetes typ- 2.
Har visat sig ha en skyddande egeneffekt vid hjärt-kärlsjukdom. God effekt på minskning av muskelmassan vid muskelförtjockning av vänster hjärtkammare (vänsterkammarhypertrofi).

 

Angiotensin II antagonist.
Få biverkningar.
Ges som alternativ till ACE- hämmare då dessa ej fungerar; ffa vid ACE- inducerad hosta. Samma skyddande effekt mot hjärt- sjukdom som vid behandling med ACE-hämmare.
Reducerar risken att insjukna i diabetes typ- 2.
Övervägs bl.a. till patienter med blodkärlsjukdom i armar och ben, patienter som haft stroke, hjärtsvikt, vid muskelförtjockning av vänster hjärtkammare, som förebyggande av njursjukdom ffa hos patienter med diabetes typ-2.
Är särskilt effektivt på yngre personer under 55 år.
Fungerar bra ihop med såväl tiazid som calciumantagonist.
Betablockerare:
Lågt pris.
Ges ffa till pat med kärlkramp, hjärtsvikt, hjärtklappning eller annan oregelbunden hjärtrytm.
Har dokumenterad effekt betr förebyggande av andra sjukdomar.
Har mindre effekt på muskelförtjockning av vänster hjärtkammare (vänsterkammarhypertrofi) än övriga medel.
Har också sämre effekt än övriga medel på att förebygga stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar.
Betablockare ökar risken för nyinsjuknande i diabetes typ- 2.

 

Kalciumantagonist:
Lågt pris.
Användes ofta till äldre. Ger bra skydd mot hjärt-kärl sjukdomar. Kombination med ACE- hämmare eller Angiotensin-II- antagonist medför att bensvullnaden av Ca- preparatet minskar. Bra vid förhöjt pulstryck, vid diabetes, vid blodkärlsjukdom i armar och ben samt vid kärlkramp.

Lämpliga/logiska kombinationer vid okomplicerat högt blodtryck:
ACE-hämmare + tiaziddiuretika. Finns som kombinationspreparat.
Betablockad + kalciumantagonist (dock ej verapamil eller diltiazem).
ACE-hämmare + kalciumantagonist. Har visats ha särskilt god effekt genom att förhindra händelser i hjärt-kärlsystemet.Finns som kombinationspreparat.
Angiotensin II antagonist + tiaziddiuretika. Finns som kombinationspreparat
Angiotensin II antagonist + kalciumantagonist. Finns som kombinationspreparat
Tiazid + betablockad är en vanlig kombination men kan ha  neg effekt på blodsocker och blodfett.

 

Farmakologisk tilläggsbehandling:
Acetylsalicylsyra (ASA) 75 mg, 1 x 1 ges till patienter med ökad risk för blodpropps- bildning.

Sänkning av blodfettet med statin görs hos personer med högt blodtryck och som samtidigt har eller har haft hjärtkärlsjukdom som kärlkramp, tidigare hjärtinfarkt, tidigare bypassopererad, tidigare PTCA-opererad, fönstertittarsjuka (claudicatio), slaganfall (stroke) eller diabetes. Målet för blodfettsänkningen är att S- Kolesterol skall ligga under 4,5 mmol/l, S-LDL under 2,5 mmol/l, S-HDL över 1mmol/l, triglycerider (TG) under 2 mmol/l. Det finns en europeisk trend mot att S-LDL skall ligga under 1,8 mmol/l.
Statin kan också övervägas till patient med hög risk för hjärt-kärlsjukdom även om blodfettsnivåerna är normala.

Sekundär hypertoni
Högt blodtryck som är orsakat av annan sjukdom. Dessa patienter är ovanliga på en vårdcentral. Förekommer ffa hos patienter under 40 år. Sekundär hypertoni skall dock misstänkas

 • Om läkemedelsbehandlingen inte fungerar (behandlingsresistens)
 • Vid förträngning av blodkärl i andra kärlområden, t.ex. i kranskärlen
 • Vid plötslig blodtrycksstegring
 • Vid lågt kalium i blodet (hypokalemi)
 • Vid stegring av S-kreatinin med över 40-50% efter det att patienten börjat med ACE- hämmare
 • Vid äggvita i urinen (proteinuri) eller högt S-kreatinin

Remiss till medicinklinik överväges vid:

 • Patienter med blodtryck 220/120 mmHg + huvudvärk+påverkat allmäntillstånd. Akutremiss!
 • Patienter med högt blodtryck + sviktande njurfunktion (S-kreatinin över 150) + äggvita i urinen.
 • Patienter som inte fått sitt blodtryck sänkt trots behandling med 3 olika preparat samtidigt.

Hälsoekonomiskt är grundstenarna i modern blodtrycksbehandling baserad på tiaziddiuretika, Ca-antagonister och ACE-hämmare. Angiotensin II-antagonister är dyrare och rekommenderas då patienten inte tål ACE-hämmare.
Sympatikushämmare är att betrakta som 3-4:e alternativ och ska användas endast i kombination med annat preparat.
Blodfettsänkning med statin vid okomplicerat högt blodtryck är ej att betrakta som kostnadseffektivt i förhållande till rökstopp, viktreduktion och ökad fysisk aktivitet. Blodfettsänkningen ges endast till patienter med högt blodtryck som samtidigt har en kliniskt helt klar hjärtkärlsjukdom eller diabetes. I övrigt ges blodfettsänkande behandling till patienter som har över 5% risk att avlida i hjärt- kärlsjukdom inklusive slaganfall inom 10 år enligt riskdiagram (se avsnittet Förebyggande behandling vid hjärtkärlsjukdom) .

Uppdaterad: 2017

17 Kommentarer

 1. Elisabet skriver:

  Jag äter 100 mg Sertralin och 25 mg Atarax. Har dessa mediciner och doser påverkan på blodtrycket? På vårdcentralen säger de att mitt blodtryck är ok, jag kommer inte ihåg värdet. Jag har utmattningsdepression sedan 1 1/2 år, är sjukskriven. När jag var hos optikern på mycket noggrann synundersökning sa denne att det såg ut som jag hade förhöjt blodtryck. Vad ska man tro?

 2. Catarina skriver:

  Hej har högt blodtryck, 175/105. Fått två mediciner. Men det värsta är att jag inte är ”klar” i huvudet…, känns som en lätt ”berusning”. Det är sås obehagligt, är otroligt trött och gråtmild. Orkar och har inte lust med någonting. Har ätit Venlafaxin i högsta dos i ett år pga utmattningssyndrom. Denna medicin ska nu avtrappas och sättas ut. Äter lägsta dosen nu. Dragits med denna huvudvärk och trötthet i åratal, livet känns faktiskt meningslöst att leva. Grubblar mycket på det, ska det verkligen behöva vara så här?

  • Webbredaktören skriver:

   Hej Catarina. Låter som att din situation är besvärlig. Har du talat med läkaren som skrivit ut dina blodtrycksmediciner och antidepressiv medicin om att remitteras till psykolog eller annan samtalsterapeut för att ventilera dina grubblerier? Om inte, så är det ett råd vi kan ge. Hälsningar webbredaktören.

 3. Dia skriver:

  Jag har högt blodtryck, 175/114, ändå gör inte varken vårdcentralen eller akutsjukvården något. Äter Losartan 50 mg, 2 ggr/dag, Felodipin 10 mg, 1 tablett på morgonen och Metroprolol 50 mg, 1 tablett på kvällen. Vet inte hur jag ska få hjälp, har jätteont i huvudet, yrsel brusar i huvudet hela tiden och har ont i mellangärdet.
  Tacksam för svar, från en som är helt förtvivlad.

  • Webbredaktören skriver:

   Hej Dia! Ser att du fått behandling för ditt blodtryck, men kanske måste du åter uppsöka din vårdcentral och diskutera din medicinering. Kanske vore det också idé att be att få komma till distriktssköterskan på din vårdcentral på regelbundna blodtryckskontroller för att på så vis dämpa din oro. Vänliga hälsningar webbredaktören

 4. Sofia skriver:

  Har ätit Enalapril i en vecka nu, och mitt övre tryck sjönk direkt till 130, men det undre ligger kvar konstant på 95-105. Är det vanligt? Tar det längre tid för det att sjunka kanske?

  • Webbredaktören skriver:

   Hej Sofia! Tycker att du ska ringa till din vårdcentral och höra vad läkaren som skrev ut medicinen säger om undertrycket. Vänliga hälsningar webbredaktören

 5. Heléne skriver:

  Hej
  Jag är en 44-årig tjej med som haft högt blodtryck i 20 år. Först nu har blodtrycket gått ner till ok nivå. 120/90. Men jag har även problem ned sköldkörteln och äter tacapacsol och tar prover var tredje vecka. Min puls låg på 120 en längre tid och fyra olika läkare skickade hem mig fastän jag beskrev mina symtom som att jag får inte luft, kan inte andas och inte gå längre än 30 meter innan jag måste stanna och hämta andan. Åkte in akut och då hade jag fått hjärtmuskelinflammation. Blev inlagd en vecka på hjärtintensiven. Nu har det gått sex månader sedan dess och mina sköldkörtelvärden påstås vara normala. Jag skulle få göra en röntgen på kranskärlen i hjärtat men jag klarade inte av hålla andan. Jag har fortfarande svåra problem med andningen, kan inte gå i uppförsbackar, och måste stanna efter 50 meter. Blodtryck bra sist för två veckor sedan. Men nu börjar det sticka i ansikte, ögon och ögonbryn. Migrän och huvudvärk dagligen. Jag hör hjärtljuden i huvudet. Ingen läkare verkar lyssna när jag säger att jag upplever det som att ha kol eller astma! Jag har gått ner 15 kg och hade max 10 kilos övervikt innan. Aldrig rökt i hela mitt liv. Till och från får jag panik, jag kan inte andas och få luft. Men ingen läkare bryr sig. Jag jobbar heltid och gör inget annat än sover på fritiden. Helt slut. Vad ska man göra för att få någon att lyssna?
  Har högt kolesterol och många döda i infarkter före 50 års ålder i min familj, bl a min mor. Tacksam för svar Heléne

  • Webbredaktören skriver:

   Det är inte roligt om man upplever att ingen lyssnar. Tycker ändå att du åter igen ska dela dina tankar med din kontakt på din vårdcentral.

  • Lydia skriver:

   Jag har samma symptom som du och ingen tar mig på allvar. Vårdcentralen gjorde EKG som just då visade sig vara bra men inget mer. Alla säger att det är stressrelaterat och vila är det bästa som finns. Lätt att säga! Jag får hjärtklappning, har svimmat några gånger, känner att jag inte kan andas och det känns tungt på vänster sida av bröstet. Blodtrycket stiger, hela livet tidigare har jag haft lågt blodtryck, nu är det högt men vårdcentralen ignorerar detta, säger att det KAN gå över. Jag är då trött på att höra: kanske, kan eller att ingen vill kolla på dig ordentlig och lyssna. Tror ej att man kommer till läkare bara för att träffa dem och ha trevlig, man faktiskt behöver hjälp. Hälsningar till webbredaktionen, tack för bra sida.

   • Webbredaktören skriver:

    Hej Lydia! Vad roligt att du tycker att privatmedicin.se är en bra sida.
    Väldigt tråkigt att du upplever att ingen lyssnar och tar dig på allvar. Inom sjukvården pratar vi om att få en ”second opinion”, dvs en andra bedömning. Jag tycker att du ska försöka få en sådan på en annan vårdcentral än den där du brukar går till. Ett annat råd är att ta läkarens synpunkter om eventuell stresspåverkan på ditt blodtryck på allvar. Det finns bra råd om hur du själv kan mildra din stress att få här på nätet. Det finns också många bra självhjälpsböcker att låna på biblioteket. Hoppas du får en lösning på dina problem. Hälsningar webbredaktören.

 6. Maria skriver:

  Jag är en 47 årig kvinna som har behandlats för högt blodtryck i ett par år, men nu har det stigit trots medicin, har ett tryck på 187/118 samt en puls på 87 (allt är i vila). Jag behandlas med Isosorbidmononitrat, Cardizem 120mgx2/dag, samt Furix 20mg 1tabl/dag. Trots alla mina mediciner är alltså blodtrycket så högt, samt att mina händer och fötter har svullnat. Jag har dubbelslag på hjärtrytmen, ska väl även tillägga att jag har en lätt pulmenalis stenos. nu undrar jag om jag ska be min behandlande läkare om att få remiss vidare till medicin läkare? Jag är väldigt trött och har värk i armarna, känns som om det stasar, känner även av hjärtrubbningen, samt att det känns lite trångt i bröstet. Tacksam för svar.

 7. Kristoffer skriver:

  Hej

  Ätit medicin mot blodtryck sedan ca 18 månader. Då min migrän plötsligt återkom kollade jag trycket igen som nu gått upp rätt mycket. Sedan 14dagar tillbaka provas nu en tredje medicin. Alla utom den vätskedrivande varianten.

  Trots nu tre mediciner är mitt tryck oförändrat ca 150/110 till som lägst 140/105. Ska jag begära vidare utredning? hur farligt är det? Har problem med huvudvärk igen samt känner trycket ibland? Kan med lätthet räkna mina pulsslag genom att de känns i bröst o hals utan att behöva känna med hand. Känner yrsel i liggande läge.

  Är 43 år med 10 kilo övervikt, snarkar men i övrigt inga kända fel på mig, ingen tobak o sällan alkohol. Husläkaren verkar lite bekymrad men sköterskan direkt oroad? Vad ska jag göra?

  • Susanne skriver:

   Det är inte behagligt med högt blodtryck och det låter på din beskrivning som att ditt hälsoläge kontinuerligt borde kontrolleras på din vårdcentral. Vore också bra om du har möjlighet att gå ner lite av de kilon du beskriver som övervikt. Säkerligen skulle snarkningen minska, du skulle få bättre sömn och mindre nattligt stresspåslag i kroppen, vilket ju är en direkt följd av snarkning och därtill följande dålig syresättning. Har du fått fysisk aktivitet FaR® utskrivet på recept kanske? Annars finns det som möjlighet, läs mer på denna länk FYSS. Så till din fråga, tycker jag att du tillsammans med din läkare skall se till att ditt blodtryck går ner, på det sätt som är bäst för dig och inte låta det bara bero. Hälsningar webbredaktören.

 8. hagapip skriver:

  Människor med höga halter bruna fettceller sägs ha mindre risk för diabetes 2.
  Hur kan detta förklaras ?

  • Susanne skriver:

   Hej Hagapip. Bra frågor du ställer. Kan tyvärr inte besvarar dem här. Kräver mer tid och är inte helt enkela att besvara. Du får höra med din egen läkare istället. Hälsningar webbredaktören.

 9. hagapip skriver:

  Kan man åstadkomma ” normalt ” blodtryck genom operation om patienten lider av sk resistent
  hypertoni( högt blodtryck) ?

Nyhetsbrev

Gå med i vårt nyhetsbrev.