02 August, 2020

Digitalisförgiftning

(Digitalisintoxikation)

Orsak(-er)

Ses speciellt vid överdosering av läkemedlet till äldre patienten som dessutom har nedsatt njurfunktion.
Digitalis påverkas också av en rad andra läkemedel. Kombinationen digitalis och betablockad ger t.ex. en ökad risk för långsam, oregelbunden hjärtrytm.
Kombinationen digitalis och låga kaliumhalter i blodet ger också en ökad risk för oregelbunden hjärtrytm.

Symtom

Aptitlöshet, trötthet, illamående, kräkning, muskelsvaghet, förvirring, oregelbunden hjärtrytm av alla former kan förekomma. Hos äldre är det speciellt vanligt med långsam oregelbunden hjärtrytm (bradyarytmier) och med sk AV-block. Ibland förekommer också hjärtklappning (sinustakykardi) med mer än 100 slag/min.
Dessutom förekommer synstörningar ffa i form av dimsyn och gulgrönseende.

Utredning

Kontroll av digoxin i serum där koncentration bör ligga i intervallet 0,6-1,2 mmol/l. Kroppens saltbalans och av ämnesomsättningen (TSH och fritt-T4). Samt EKG.

Behandling

Digitalisbehandlingen avbryts. Korrigera snabbt eventuellt lågt S-kalium.
Vid allvarliga tillstånd krävs akut sjukhusvård, speciellt om S-kalium är under 3 eller över 6, om patienten har oregelbunden hjärtrytm, sviktande njurfunktion eller nedsatt allmäntillstånd.