03 July, 2020

Järnbrist. Järnbristanemi

Järnbristanemi

ICD-10: D50.9

 

Se även avsnittet Anemiutredning liksom Anemi och idrott i kap. Idrottsmedicin.

 

Definition:

Mikrocytär, hypokrom blodsjukdom.

 

Orsak:

Blödning från GI-kanal, urinvägar. Menorragi. Blodgivning. Mb Osler. Graviditet. Nedsatt absorbtion av järn (ex v vid celiaki). Järnfattig kost (veganer). Ventrikelresektion. Atrofisk gastrit. Kronisk hemolys.

 

Symtom:

Trötthet, takycardi, dyspnoe, yrsel, huvudvärk, muskelsvaghet. Melena. Obstipation eller diarré. Menorragi. Bleka slemhinnor.

 

Diagnos:

Anamnes och klinisk bild kompletterad med labprover där MCV <80 fL, MCH <27 pg/ery, S-Fe lågt (<9 µmol/L), S-Transferrin högt (>3,26 g/L), kvoten S-Fe/S-TIBC < 15 %- normal kvot utsluter i praktiken järnbrist! S- Ferritin lågt och Retikulocyter normala/låga (< 20×109/L). Ofta antydd Trombocytos.

 

Differentialdiagnos:

Thalassemi (MCV < 80 fL och Retikulocyter förhöjda >100×109/L). Anemi sek till inflammation eller infektion (Både S-Fe och S-Transferrin låga värden).

 

Utredning:

Hb, MCV, MCH, S-Fe, S-Transferrin, SR, CRP, LPK, TPK, Retikulocyter, S-kreatinin, F-Hb x 3-6. Övrig utredning styrs av misstänkt orsak. Thalassemi diagnosticeras via S-elfores.

 

Behandling

Vid järnbristanemi räcker det inte att enbart göra korrigeringar i kosten eller att använda medel av typ Blutsaft. Oftast krävs peroral behandling under 2-3 månader; ex T Duroferon (Fe2+) 100mg 2-3 ggr dagl. Dosen tas vid måltid för att minska ev. biverkningar. Behandlingen brukar öka Hb- värdet med 5-7 g/L per vecka. Hb-kontroll 2 och 4 veckor efter behandlingsstart.

Behandlingen skall pågå någon månad efter det att Hb- värdet normaliserats. Vid besvärande biverkningar görs ett uppehåll i behandlingen under några dagar och därefter återupptas behandlingen med en minskad dos eller med ett annat Fe- preparat. Uteblir förväntad Hb-stegring kan orsaken vara bristande compliance, fel diagnos, pågående stora järnförluster, malabsorbtion (ex v celiaki). I enstaka tillfällen kan det bli aktuellt att ge järnet intravenöst t ex

Ferinject eller Venofer med dosering enl Fass. Denna behandling ges dock först sedan hematolog konsulterats.

 

Aktuella Mediciner:

T Duroferon

Kaps/orala droppar Niferex

Järnprepat för parenteral behandling: Inj/Inf Cosmofer. Inj/Inf Venofer. Inf Ferinject. Inf Monofer.

 

Enl. egen erfarenhet: 

Om T Duroferon ger GI-biverkningar, är T Haemofer ett alternativ (ej rabattberättigat).

(Mikael Sahlquist, Uddevalla)