20 August, 2019

Alla sidor-mobil_topp

Opiater

Definition

Opiumpreparat är världens äldsta missbruks- och beroendeframkallande medel. I dag finns såväl naturliga som syntetiska produkter som har sitt ursprung i opium, framställt ur opiumvallmo.

Gruppen innefattar opium, morfin, heroin, metadon, kodein, fentanyler, buprenorfin och ketobemidon. Alla medel kan användas för att behandla smärta.

Symtom

Kroppsliga tecken: Sammandragna pupiller, stirrande blick, hängande ögonlock, svårigheter att stå på benen, illamående och kräkningar, förstoppning, långsam puls, sänkt blodtryck samt långsam andning. Försämrad talförmåga och långsamma rörelser, dämpade kroppsfunktioner.
Vid överdoser ger medlen snabba, dödliga förgiftningstillstånd på grund av andningsförlamning. Den drabbade kvävs.
Psykiska tecken: Likgiltighet eller sömnighet, sluddrande tal, kontaktsvårigheter, djup känsla av välbefinnande, bedövning och smärtlindring, känsla av inkapsling eller oberörbarhet, försämrad tids- och avståndsbedömning.
Abstinenssymtom kan ibland visa sig redan efter 1/–2 veckors intensiv tillförsel. Personen är likgiltig, orolig, rastlös, försummar sin hygien, har sjukdomskänsla, vidgade pupiller och svårigheter att fokusera blicken, rinnande näsa, kraftig salivavsöndring, illamående, kräkningar och diarréer.
Abstinensreaktionerna upphör omedelbart efter ny tillförsel av drogen vilket bidrar till fixering vid droganvändning.

Behandling

Patienter med dessa symtom och svårigheter ska ha snabb specialisthjälp, till exempel vid en narkotikapoliklinik. Där tar man ställning till om avgiftning skall ske farmakologiskt med metadon eller buprenorfin samt ger dessutom social- och psykologisk stödbehandling.
Om nedtrappnings-/utsättningsförsök utförs polikliniskt, kan dessutom klonidin i tablettform (preparatet finns endast på licens) ges enligt följande:
Dag 1: 75 mikrogram 3 gånger under dagen, kan ökas till max 500 mikrogram under första dygnet.
Fr.o.m. dag 2: Dosökning till max 150 mikrogram 6 gånger/dag. Behandlingen pågår till utsättningssymtomen klingat av. Därefter successiv nedtrappning av klonidindosen under minst 3 dagar.

Alla sidor-mobil_mitten

Alla sidor-mobil_bottom