04 July, 2020

Hetsätning

(Bulimia nervosa)

Definition

Ätstörning, som ibland kallas anorexi.

Symtom

Oro, spänning och ångest. Hetsätande med av patienten själv framkallade kräkningar. Skam och skuldkänslor, som ofta leder till självförakt, depression, självdestruktivitet och självmords beteende.
Patienten är ibland normalviktig, ibland överviktig.
Mensrubbning, tandröta, inflammation i matstrupen, rubbning av saltbalansen i kroppen är vanliga symtom.

Alternativa överväganden

Ökad sjuklighet samtidigt som patienten har ADHD.
Cyklotymi.

Behandling

Ofta behövs kontakt med Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik (BUP). Där ges samtalsterapi, helst i form av kognitiv beteendeterapi. Det är viktigt att den kommer igång så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet.
Moderna antidepressiva medel (SSRI) har i vissa fall effekt men bör bara ordineras till barn av barnpsykiatrisk specialist.
Prognos: Fortsatta ätstörningar förekommer oftare vid hetsätning (bulimi) än vid självsvält (anorexi). Många av bulimikerna drabbas av depressioner. Missbruk av alkohol och tabletter är vanligt.